Cakipedia Cake Type Banner
cakipedia

CAKIPEDIA

香港的蛋糕百科 • 集結香港各款蛋糕

香港有好多網上蛋糕店同IG蛋糕店,由一眾對烘焙充滿熱誠嘅烘焙師密密經營。Cakipedia 希望可以集結唔同IG Shop 同蛋糕店嘅又靚又好食嘅蛋糕,方便大家可以更加方便咁搵到好食得黎又可以打卡嘅蛋糕。

以後大家無論係搵生日蛋糕、紀念日蛋糕、百日宴蛋糕等等,都歡迎大家黎Cakipedia 香港的蛋糕百科搵一個適合你嘅蛋糕。